Om Smartkommune

Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 14 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Målsettingene for Smartkommune er:

 • Forenkling og samordning på tvers av kommunegrenser
 • Økt tilbud av elektroniske tjenester innenfor plan- og byggesaksfeltet
 • Kompetanseheving og forbedring av interne prosesser Historie
Smartkommune startet i 2005, og sprang ut av det tidligere ARNE-prosjektet, et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. ARNE-prosjektet startet i 2001, og ble senere omdannet til Stavanger-regionen Næringsutvikling – dagens Greater Stavanger. Greater Stavanger har i dag partnerskapsavtale med 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune. Utgangspunktet for Smartkommuneprosjektet ble lagt i felles strategisk næringsplan for Stavanger-regionen fra 2005.

Mange forhold spiller inn dersom denne regionen skal ha størst konkurransekraft og verdiskapingsevne. Ett av forholdene er gode offentlige tjenester. Der er det Smartkommune skal være et viktig verktøy for å få en enhetlig og effektiv plan- og byggesaksbehandling i alle kommunene.

Om arbeidet til nå
Smartkommune drives frem av kommunene. Vi har arbeidet med mange ting i Smartkommune, og nevner her:

 • Felles kartportal
 • Plan- og byggesaksdialog (eByggWeb)
 • Saksflytmal for private plansaker
 • Felles maler for byggesaksbehandling
 • Felles tilsynsportal
 • Innføring av ByggSøk i alle kommuner
 • Krav til innhold i startpakke for reguleringsplaner
 • Standard for mottak og kontroll av plandata
 • Automatiske situasjonskart
 • Utbyggingsavtaler og momsrefusjon
 • Erfaringsutveksling og nettverk

Organisering
Smartkommune er et prosjekt i regi av Greater Stavanger. Ansvarlige for prosjektet i Greater Stavanger er Ola Saua Førland og Felix Laate. 

Organisasjonskart:

STYRINGSGRUPPE

Ledet av Kristin Barvik i Sandnes kommune

GEODATA

Ledet av Ole Geir Grønås i Time kommune

BYGGESAK

Ledet av Mette C.N. Brox i Sandens kommune

PLAN

Ledet av Wenche Ø. Clarcke i Stavanger kommune

UTBYGGINGSAVTALER

Ledet av Anita Wirak i Stavanger kommune

Alle kommuner er representert i alle gruppene. I styringsgruppa er også NITO og Fagforbundet representert. Kartverket er med i plangruppa og i geodatagruppa.

Regionale og nasjonale nettverk
I 2006 ble Smartkommune med i e-bygg prosjektet, initiert av Forum for innovasjon og Fagforbundet. Prosjektet ble finansiert gjennom Høykom-programmet, fagforbundet, byggenæringen og kommunene. Fire regioner med tilsammen 40 kommuner var med i samarbeidet:

 • Orkide: Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll
 • Såte: Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal
 • Smartkommune: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Klepp, Time, Rennesøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Suldal og Sauda
 • Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR): Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog, Fet, Nittedal, Skedsmo og Sørum. Etter 2009 har ikke samarbeidsrådet for Nedre Romerike deltatt.

Fagforbundet, Kommunenes Sentralforbund og NITO deltok i prosjektet.

Den første store jobben var å få utviklet en felles kartportal. For næringslivet og innbyggerne er det en fordel at kartløsningen er felles, der ikke nabokommunene er hvite flekker på kartet. Likt utseende og bruk bedrer også tilgjengeligheten. For en del av kommunene var det et løft, og driftskostnadene ble vesentlig redusert i forhold til å ha en løsning for hver kommune.

E-bygg hadde også undergrupper innen geodata, plan og byggesak, med erfaringsutveksling og felles prosjekter.

E-bygg arbeidet i fase to etter 2009 var rettet mot anskaffelse og innføring av plan- og byggesaksdialog, eByggWeb. Hovedsakelig var dette finansiert gjennom DIFI – direktoratet for informasjonsteknologi og kommunene.

E-bygg samarbeidet ble avsluttet i 2015.